O nas

Powołane Konsorcjum Rodzime konie- innowacyjna metoda treningu i oceny wartości użytkowej działa jako grupa operacyjna EPI. Grupa operacyjna w działaniu „Współpraca” zajmuje się prowadzeniem projektów, które dążą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej (EPI) są zainteresowane wprowadzaniem innowacji do praktyki.

Liderem konsorcjum (grupy EPI) jest:

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Lider odpowiada za: nadzór nad projektem oraz funkcjonowanie konsorcjum, przeprowadzanie doświadczeń i badań dotyczących monitorowania odchowu i rozwoju młodych ogierów z zastosowaniem różnych metod obchodzenia się i współpracy z młodym koniem z wykorzystaniem naturalnych warunków odchowu w systemie wolnowybiegowym oraz wpływu hierarchii stada na kształtowanie się pożądanych prawidłowych zachowań u młodych koni. Instytut będzie brał udział w kwalifikacji ogierów, prowadzeniu treningu oraz w przeprowadzeniu próby dzielności.

Członkiem konsorcjum jest:

Jan Rączka
Na terenie stadniny należącej do Pana Rączki utrzymywane będą młode ogiery zakupione w celu prowadzenia badań behawioralnych, fizjologicznych i genomicznych oraz będzie przeprowadzany trening i kondycyjna próba dzielności starszych ogierów udostępnionych do treningu przez hodowców lub zakupionych w ramach Projektu. Zadaniem stadniny będzie przygotowanie obiektów i infrastruktury niezbędnej do prowadzenia badań, treningu i próby. Rolnik- hodowca koni odpowiada za realizację przypisaną zgodnie z umową konsorcjum.

Lecznica Zwierząt Daniel Cieśla
Stanowi zaplecze prowadzonych badań naukowych i testów fizjologicznych. Pracownicy lecznicy posiadający wieloletnią praktykę weterynaryjną ze szczególnym uwzględnieniem gatunku konie biorą udział w kwalifikowaniu ogierów, treningu i przeprowadzeniu prób dzielności, zadania przypisane zgodnie z umową konsorcjum.

Polski Związek Hodowców Koni
Związek odpowiada m.in. za koordynację prac związanych z naborem ogierów w terenie, współpracę i nadzór nad wytypowanymi okręgowymi związkami hodowców koni, pomoc w przeprowadzeniu rekrutacji ogierów, testów połówkowych i prób dzielności, i innych zadań zgodnie z umową konsorcjum.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Ośrodek odpowiada za: dbanie o przekazywanie bieżących informacji o projekcie, upowszechnianie, zadania przypisane zgodnie z umową konsorcjum Polski Związek Hodowców Koni Związek odpowiada m.in. za koordynację prac związanych z naborem ogierów w terenie, współpracę i nadzór nad wytypowanymi okręgowymi związkami hodowców koni, pomoc w przeprowadzeniu rekrutacji ogierów, testów połówkowych i prób dzielności, i innych zadań zgodnie z umową konsorcjum.