Badania

Metodyka

Program ochrony zasobów genetycznych koni ras rodzimych wielkopolskiej i małopolskiej zawiera szczegółowy wzorzec rasy. Określa on, że … ”konie tych ras powinny odznaczać się dobra płodnością, długowiecznością, bardzo dobrym wykorzystaniem paszy, odpornością na choroby i złe warunki bytowe, wytrzymałością w użytkowaniu i predyspozycjami do długotrwałej jazdy terenowej w trudnych warunkach”...

Uzyskanie określonego w operacji produktu- ogierów rodzimych ras wielkopolskiej i małopolskiej będzie realizowane za pomocą opracowanych nowych metod przygotowania (odchowu, selekcji i treningu). Nowe metody będą oparte na analizie etologicznej oceny zachowań indywidualnych i społecznych ogierów, fizjologicznej i biochemicznej parametrów zdrowotnych i wydolnościowych, biometrycznej rozwoju organizmu ze szczególnym uwzględnieniem aparatu ruchu oraz analizie cech genetycznych. Nowe metody odchowu będą wykorzystywać rolę i wpływ instynktów stadnych, treningu w grupach, wprowadzeniu do stada koni edukatorów.

W ramach Projektu przeprowadzone zostaną następujące badania:

  • badania genomiczne populacji ogierów małopolskich i wielkopolskich w celu wykorzystania do odtworzenia i zachowania pierwotnej, konserwatywnej puli genowej rodzimych koni będących założycielami i kontynuatorami ras koni reprezentujących polską myśl hodowlaną. Obecna populacja koni szlachetnych półkrwi jest w większości przekrzyżowana obcymi, zagranicznymi rasami, co w dalszej konsekwencji doprowadzi do całkowitej utraty rodzimych zasobów genetycznych polskich ras koni wielkopolskich i małopolskich.

W miejscu stacjonowania i treningu ogierów prowadzone będą:

  • monitorowanie odchowu i rozwoju młodych ogierów pod kątem jak najlepszego przygotowania do zasadniczego treningu. Etologiczna i behawioralna ocena zachowań indywidualnych i społecznych ogierów
  • monitorowanie fizjologicznych i biochemicznych parametrów zdrowotnych i wydolnościowych podczas treningu ogierów
  • biometryczne badania rozwoju organizmu ze szczególnym uwzględnieniem aparatu ruchu Wymogi Programów ochrony szczególnie dotyczą zachowania cech eksterieru charakterystycznych dla populacji chronionych, w tym wysokości w kłębie, obwodu klatki piersiowej i obwodu nadpęcia przedniego.